பொதுத் தமிழ் - TNPSC General Tamil Study Materials 2018 - TNPSC GURU - TNPSC Group 2A/2 Apply Online - Join Test batch

Latest

Post Top Ad

பொதுத் தமிழ் - TNPSC General Tamil Study Materials 2018

 பாடத்திட்டம் பொதுத்தமிழ்  (கொள்குறிவகைத் (தேர்விற்கு)

TNPSC General Tamil Study Materials Free Download PDFபகுதி - (அ) - இலக்கணம்
பகுதி - (ஆ) - இலக்கியம்
பகுதி - (இ) - தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்
Suggested Books Download


பகுதி - (அ) - இலக்கணம்
 1. பொருத்துதல் - பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்;  புகழ் பெற்ற நூல் நாலாசிரியர்.
 2. தொடரும் தொடர்பும் அறிதல் இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர் அடைமொழியால்  குறிக்கப்பெரும்  நால்.
 3. பிரித்தெழுதுக 
 4. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்
 5. பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
 6. பிழை திருத்தம் 
  • சந்திப்பிழையை நீக்குதல்  -  7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 15,
  • ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்குதல் 
  • மரபுப் பிழைகள் , ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 57
  • வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல் / 
  • பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல். ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 75
 7. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்  -  6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 97-100.
 8. ஒலி (வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்
 9. ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல்
 10. வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்
 11. வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து / வினனமுற்று, வினையெச்சம், ளினனயாலணையும் பெயர், தொழிற் பெயனர / உருவரக்கல் 
 12. அகர வரிசைப்படி சொற்களைச் சீர் செய்தல் -  6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 90
 13. சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடரக்குதல் 
 14. பெயர்ச்சொல்லின் வகையரிதல்  
 15. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்
 16. விடைகேற்ற வினாவை தேர்ந்தெடுத்தல்
 17. எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டெழுதுதல் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 24
 18. தன்வினை, பிற, செய்வினை. செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 24
 19. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெழுதுதல்
 20. எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெழுதுதல்  -  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 210,
பகுதி - (ஆ) - இலக்கியம்
 1. திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் தொடரை நிரப்புதல் (பத்தொன்பது அதிகாரம் மட்டும்)
   1. அன்பு - 6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 2 
   2. பண்பு - ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 114
   3. கல்வி - 7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 105
   4. கேள்வி
   5. அறிவு
   6. அடக்கம்
   7. ஒழுக்கம் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 3
   8. பொறை -  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 3
   9. நட்பு,  ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 2
   10. வாய்மை  - 7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 3
   11. காலம் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 5
   12. வலி
   13. ஓப்புரவறிதல், 
   14. செய்நன்றி, 
   15. சான்றாண்மை  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 144
   16. பெரியரைத்துணைக்கோடல் 
   17. பொருள்செயல்வகை, 
   18. வினைத்திட்பம்
   19. இனியவை கூறல் 6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 80
 2. அறநூல்கள் 
  1. நாலடியார் 6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 16
  2. நான்மணிக்கடிகை - 6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 30  
  3. பழமொழி நானுறு - ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 43
  4. முதுமொழிக்காஞ்சி - 7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 20
  5. திரிகடுகம்- 7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 36
  6. இன்னா நாற்பது, 
  7. இனியனவ நாற்பது, ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 22
  8. சிறுபஞ்சமூலம்  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 29
  9. ஏலாதி, - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 11
  10. ஓளவையார்  
  • பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள், பதிநென்ண்கீழ்க்கணக்கு நால்களில் பிற செய்திகள் 
 3. கம்பராமாயணம் - தொடர்பான செய்திகள் மேற்கோள்கள், பா வகை , சிறந்த தொடர்கள் ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 153, - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 57

  1. புறநானுறு - 6 ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 67, 7 ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 19, -  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 54,  10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 88
  2. அகநானுறு 
  3. நற்றிணை - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 86
  4. குறுந்தொகை  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 55
  5. ஐங்குறுநாறு 
  6. கலித்தொகை 
   • தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் அடிவரையறை, 
  7. எட்டுத்தொகை
  8. பத்துப்பாட்டு நால்களில் 
   • உள்ள பிற செய்திகள்

  1. சிலப்பதிகாரம், - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 32
  2. மணிமேகலை -  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 118
   • தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறந்த தொடர்கள் உட்பிரிவுகள் மற்றும் 
  3. ஐம்பெரும்-ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள்

  1. பெரியபுராணம் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 104
  2. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 105
  3. திருவிளையாடற் புராணம்  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 191
  4. தேம்பாவணி ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 98
  5. சீறாப்புராணம் - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 173
   • தொடர்பான செய்திகள்
 4. சிற்றிலக்கியங்கள்
  1. திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி - 
  2. கலிங்கத்துப்பரணி  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 100
  3. முத்தொள்ளாயிரம்,  9 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 98
  4. தமிழ்விடு தாது - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 127
  5. நந்திக்கலம்பகம், 
  6. விக்கிரமசோழன் உலா, ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 81
  7. முக்கூடற்பள்ளு, 
  8. காவடிச்சிந்து ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 79
  9. திருபவேங்கடத்தந்தாதி, 
  10. முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழ், ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 173
  11. பெத்தலகேம் குறவஞ்சி,
  12. அழகர் கில்லைவிடுதூது, 
  13. இராஜராஜன் சோழன் உலா 
   • தொடர்பான செய்திகள்
 5. மனோன்மணியம் - பாஞ்சாலி சபதம் - குயில் பாட்டு - இரட்டுற மொழிதல்
  காளமேகப்புலவர் -அழகிய சொக்கநாதர் தொடர்பான செய்திகள்
 6. நாட்டுப்புறப்பாட்டு - சித்தர் பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள்
 7. சமய முன்நோடிகள் 
  1. அப்பர், 
  2. சம்பந்தர், 
  3. சுந்தர், 
  4. மானிக்கவாசகர், - 10 ஆம்  வகுப்பு தமிழ், பக்கம் 1
  5. திருமுலர், ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 97
  6. குலசேகர ஆழ்வார், ஆம்  வகுப்பு தமிழ் பக்கம் 98
  7. ஆண்டாள், 
  8. சீத்தலைச் சாத்தனார் , 
  9. எச். ஏ. கிருஷ்ண பிள்ளை , 
  10. உமறுப்புலவர்
   • தொடர்பான செய்திகள் 
    மேற்கோள்கள் , சிறப்புப் பெயர்கள்.
பகுதி - (இ) - தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்


 1. பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள் , சிறந்த தொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்
 2. மரபுக்கவிதை  - முடியரசன், வாணிதாசன் , சுரதா, கண்ணதாசன், உடுமலை நாரயனகவி ,
  பட்டுக்கோட்டை  கல்யாணசுந்தரம், மருதகாகி தொடர்பான செய்திகள் அடைமொழி பெயர்கள்.
 3. புதுக் கவிதை - ந.பிச்சமுர்த்தி, சி. சு. செல்லப்பா , தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்கி, சி.மணி, சிற்பி, மு.மேத்தா,  ஈரோடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன், தேவதேவன், சாலை  இளந்திரையன்', சாலினி இளந்திரையன், ஆலந்தார் மோகனரங்கன் - தொடர்பான செய்திகள் 
  மேற்கோள்கள் , சிறப்புப் தொடர்கள் மற்றும் எழுதிய நால்கள்.

Suggested Books
6th to 12th Samacheer kalvi Tamil language Book

63 comments:

 1. sir i am u kumar when will callfor tntet. sir plz rply me

  ReplyDelete
 2. sir group 2 tamil syllabus with page number it is very useful to the all candidates .Like this tnpsc group iv and v.a.o syllabus also put the same way

  thanking you

  ReplyDelete
 3. Hello thank you its very useful like this i need general studies syllabus

  ReplyDelete
 4. Respected sir, My name is lakshmi any tnpsc callfor exam date send me please thanking you

  ReplyDelete
 5. Its so beneficial for all... who want to write the group 2 exams....

  ReplyDelete
 6. hello sir i need group 2 exam tamil syllabus send mail

  ReplyDelete
 7. hello sir i need group 2 exam tamil syllabus send mail

  ReplyDelete
 8. sir pls send group 2 gk material in my id ; ganeshp967@gmail.com

  ReplyDelete
 9. i want to work with government services so many thinks like this can you help me i am completed now 10th, 12th, DME, 5 years work in private sector in various location

  ReplyDelete
 10. hello sir plz send group2a syllabus in my id : mahes161191@gmail.com

  ReplyDelete
 11. Sir plz send group2a syallabus, gk material in my id; g.viji16031991@gmail.com

  ReplyDelete
 12. Sir plz send group2a syallabus, gk material in my id ecesudhakaran@gmail.com

  ReplyDelete
 13. Sir plz send group2a exam planning an syallabus wise tamil book material in my id ecesudhakaran@gmail.com

  ReplyDelete
 14. Sir plz send group2a syallabus, gk material in my id ramdev076@gmail.com

  ReplyDelete
 15. Respected Sir,

  This is Kanagaraj C, I request you to send me a group 2 tamil syllabus materials. Please send to my id : kanagaraj1312@gmail.com

  Thanking you...!

  ReplyDelete
 16. sir pls send group 2a syllabus and materials in my email id:ramanathan1990eee@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Sir /Madam pls send group 2a syllabus and materials in my email id : mehernishad@gmail.com

  ReplyDelete
 18. sir pls how to prepare in this exam tell 9597808190 saravananking15@gmail.com

  ReplyDelete
 19. please do post questions and page number for English Language also...

  ReplyDelete
 20. Respected sir, My name is Madesh any tnpsc callfor exam date send me please thanking you

  ReplyDelete
 21. hi sir, can u please send the syllabus for VAO exam through my mail id, which is shanthi.evs@gmail.com

  ReplyDelete
 22. hi sir i want full and full VAO EXAM model qustions with ans..

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. hi sir,

  It would be more helpful if u mail me both group 2 & VAO previous yrs question papers in tamil language.

  ReplyDelete
 25. yaravathu study materials link iruntha anupuinga

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. hello sir i would like to group4 exam general studies with basics of village admn question and answer in tamil

  ReplyDelete
 28. sir, pls send me tnpsc group2 exam study materials

  ReplyDelete
 29. Very useful things are here friends

  ReplyDelete
 30. hi sir, can u please send the syllabus VAO exam study materials through my mail id, which is - papathiarchunan22@gmail.com

  ReplyDelete
 31. very nice useful to your info.........

  ReplyDelete
 32. Hi, sir iam batcha i need the TNPSC Exam date also every think you are send me the my mail-ID : chanbatcha@rediffmail.com. Can you have any body
  get the information pls send through my mail.

  ReplyDelete
 33. sir i need the allocation of questions for each sections..
  example : history - 6 questions , ...
  email id : itsmegrk007@gmail.com

  ReplyDelete
 34. sir i need the allocation of questions for each sections..
  example : history - 6 questions , ...
  email id : itsmegrk007@gmail.com

  ReplyDelete
 35. hi sir pls send to group4 syllabus, How to prepare martial (bprasath20@gmail.com)

  ReplyDelete
 36. hi sir please group4 tamil questn paper model send to me

  ReplyDelete
 37. hi sir please group4 tamil questn paper model send to me

  ReplyDelete
 38. hi sir, pls send the vao exam 2017 study materials link and syllabus pattern
  send to this mail id:abarnakeerthu3@gmail.com

  ReplyDelete
 39. Respected sir,
  I need to know the past 5 year questions papers pls send it to my email id sir that is very helpful for my tnpsc exam preparation. please kindly send this.

  ReplyDelete
 40. School books thavira..Vera books padikanuma sir..general Tamil refer some book names sir

  ReplyDelete
 41. HI SIR!
  I AM DEEPIKA,I REQUESTED TO CAN YOU CLEARLY SEND ME THE OTHER SUBJUCT SYLLABUS.(ENGLISH,MATHS,SCIENCE,S.SCIENCE,HISTORY,AN ETC.....)EXCEPTED TAMIL LANGUAGE. BECAUSE TAMIL LANGUAGE SYLLABUS IS VERY USEFUL TO ME.....
  Thanks&Regards
  T.Deepika

  ReplyDelete
 42. Respected sirs,
  I request you to send me,
  1. TNPSC GR.-2a previous 5 yrs. question papers ( 2012 - 2016)
  2. Blue Print of all subjects , ie.,questions allotment
  Thanking you,
  Mob. no.9442487226
  Mail Id.: sfkrahmath786@gmail.com
  : umesr153@gmail.com

  ReplyDelete
 43. sir mental ability test material study pannum please send my email id kajan3005@gmail.com and current affiers send my email address sir

  ReplyDelete
 44. Sir plz send group2a exam planning an syallabus wise tamil book material in my id kajan3005@gmail.com

  ReplyDelete
 45. Usefull information

  ReplyDelete
 46. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 47. Sir please send me group2a gk tamil material to my id plzz...
  a.sankar.86@gmail.com

  ReplyDelete
 48. I request you to send me a group 2a tamil syllabus materials and general knowledge. Please send to my id : schandraprabhu@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Sir I want to valuable information and how to prepare group2a pls send me sir muhu3935@gmail.com

  ReplyDelete
 50. I request you to send me a group 2a tamil syllabus materials and general knowledge.
  and also request you to send me,
  1. TNPSC GR.-2a previous 5 yrs. question papers ( 2012 - 2016)
  2. Blue Print of all subjects , ie.,questions allotment .
  Thanking you, Please send to my id: christalanugrakha@gmail.com

  ReplyDelete
 51. hi sir/madam am 18 years old young boy ,I interest in village administrative officer ..please any information in my upload my gmail
  akashkayal19@gmail.com thanking you sir/madam

  ReplyDelete
 52. Sir/madam, here the above mentioned page no for tnpsc group2a won't match with the samacheer online text books. So please give information about where to download the study material to my mail..
  kumarwindows11@gmail.com , please send me the reference material for group 2a exam or reference link for the study material to my mail.. thank you..

  ReplyDelete
 53. super bro
  thanks for guidence 0f yours

  ReplyDelete
 54. i have a doubt why you stop the topic C in tamil தமிழ் அறிஞர்களும் தொண்டும் only 3 topics ....only 3 topics in syllabus ?

  ReplyDelete
 55. I need group 2 exam tamil syllabus 2020 send mail

  ReplyDelete

Post your feedback and doubts in the comment box below.

Thanks for visiting our Website..

Post Top Ad